La andre gjøre jobben for deg

Det er ikke meningen at alle skal kunne alt. Har du lekkasje på badet kan du kanskje fikse det selv hvis du er hendig. Men er du sikker på at jobben er god nok? Og hvor lang tid bruker du på det? De aller fleste av oss vil uansett tilkalle en rørlegger. Det er hans jobb. Så kan du heller sitte å føre regnskap for en bedrift, selge kaffemaskiner over telefonen og tjene penger på akkurat det du er god til eller utdannet til. Det er det vi kaller spesialisering. Det som fungerer i smått gjelder også for større forhold. Store selskap setter ut vanskelige prosjekter på anbud til spesialiserte firmaer.

Det går bedre for Norge

Det går slett ikke verst med gode, gamle Norge. Til tross for at vi nesten alle sammen jobber i servicebransjen, går det oppover med industrien vår.´Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser En økning i norsk industriproduksjon med 1,2 prosent i perioden desember 2016 – februar 2017, sammenlignet med tremånedersperioden før. Den næringsgruppen som øker er raffinering av olje samt framstilling av kjemiske og farmasøytiske produkter. Dette samsvarer med meldinger om høyere pris på olje på det internasjonale markedet. Farmasi er et av de store satsningsområdene internasjonalt, og det er godt nytt at landet vårt er med i konkurransen. Et land med høye lønnskostnader bør spesialisere seg på datateknologi. Tallene viser også her en oppgang fra foregående år. Det samme er tilfelle med produksjonen av elektriske artikler. De mer tradisjonelle industrigrenene maskinindustri og metallvareindustri viste derimot nedgang.

Høy spesialisering av arbeidskraft og frittstående konsulenter

Norge bør foruten fortsatt oljedrift også satse på høyteknologiske produkter. Det fordrer utdanning av særlig høyt kvalifisert arbeidskraft. Oljeindustrien har i høy grad basert seg på bruk av utenlandske eksperter. Vi kan neppe regne oss som selvforsynt på dette feltet. Myndighetene bør legge til rette for spesialiserte utdanningsmuligheter innen lovende bransjer. Små firmaer og enkelte konsulenter tilbyr i dag sin fagkunnskap til oljeindustrien og andre. Det er ikke gjort unødvendig vanskelig for privatpersoner å jobbe uavhengig. Som det er sagt: fakturer uten firma og spar tid og penger. Denne frittstående ekspertisen gjør at de store eller mellomstore selskapene ikke trenger å bygge opp egne avdelinger. De kan benytte seg av konsulenter til presise, tidsbegrensede oppgaver og har ikke noe videre arbeidsgiveransvar når disse er fullført. Konsulenten vil kunne prise sine tjenester i henhold til etterspørselen.

exploore